Kazania na Rok Liturgiczny: pierwsza część (Sermones per annum I)

 • W oczekiwaniu na przybycie Pana (Adv)
  • Pierwsze kazanie (Adv I) - O sześciu zagadnieniach, które porusza Adwent
  • Drugie kazanie (Adv II) - O stwierdzeniu u proroka Izajasza: "Pan przemówił do Achaza: proś dla siebie o znak" (Iz 7, 10- 12), O drodze przeciwnika.
  • Trzecie kazanie (Adv III) - O siedmiu kolumnach (Prz 7, 1).
  • Czwarte kazanie (Adv IV) - O dwukrotnym przybyciu i błyszczących srebrnie skrzydłami (Ps 67, 14).
  • Piąte kazanie (Adv V) - O środkowym przybyciu i trojakiej odnowie.
  • Szóste kazanie (Adv VI) - O trojakim przybyciu i zmartwychwstaniu ciał.
  • Siódme kazanie (Adv VII) - O trojakiej korzyści.
 • Na Wigilię Narodzenia Pana (V Nat)
  • Pierwsze kazanie (V Nat I) - O zwiastowaniu Narodzin Pana: Jezus Chrystus, Syn Boży, narodzi się w Betlejem, w Judei.
  • Drugie kazanie (V Nat II) - O słowie w pieśni: "O Judo i Jerozolimo"
  • Trzecie kazanie (V Nat III) - O słowie w pieśni: "Dzisiaj się dowiecie, że Pan przybywa" (Wj 16, 6)
  • Czwarte kazanie (V Nat IV) - O lekarstwie w lewej ręce i rozkoszach w prawej narzeczonego (Pnp 2, 6)
  • Piąte kazanie (V Nat V) - O słowie w pieśni: Uświęćcie się dzisiaj i bądźcie gotowi, ponieważ wczesnym rankiem zobaczycie Boży Majestat" (Kpł 20, 7)
  • Szóste kazanie (V Nat VI) - O zwiastowaniu samych Narodzin.
 • Na święto Narodzenia Pana (Nat)
  • Pierwsze kazanie (Nat I) - O pięciu źródłach
  • Drugie kazanie (Nat II) - O trzech związkach bożej mocy.
  • Trzecie kazanie (Nat III) - O narodzeniu Chrystusa i Jego cierpieniach; dziewictwo i płodność Matki.
  • Czwarte kazanie (Nat IV) - O uniżeniu i pokorze w narodzinach Chrystusa
  • Piąte kazanie (Nat V) - O Ojcu miłosiernym, który lituje się nad licznymi naszymi słabościami.
 • Na święto świętego Szczepana, świętego Jana i świętych Młodzianków (Innoc)
 • Na święto obrzezania Pana (Circ)
  • Pierwsze kazanie (Circ I) - O obrzezaniu Pana i podstawie obrzezania. O Imieniu Jezus.
  • Drugie kazanie (Circ II) - O lekarstwie obrzezania i jego korzyściom.
  • Trzecie kazanie (Circ III) - O duchowym obrzezaniu.
 • W oktawę święta Objawienia Pana (O Epi)
  • O dwóch objawieniach.
 • Na pierwszą niedzielę po oktawie Objawienia Pańskiego (p Epi)
  • Pierwsze kazanie (p Epi I) - O czytaniu z ewangelii, które opowiada o cudzie na weselu; wpierw o słowie Pana: "Także wy bądźcie gotowi jak ci ludzie, którzy czekają na przyjście swego pana, który wraca z uczty weselnej" (Łk 12, 36).
  • Drugie kazanie (p Epi II) - O przemianie wody w wino.
 • Na święto nawrócenia świętego Pawła (Pl)
  • Jak my według jego przykładu powinniśmy się nawracać.
 • Na święto oczyszczenia Maryi (Pur)
  • Pierwsze kazanie (Pur I) - O pieśni: "Przyjmujemy" (Ps 47, 10)
  • Drugie kazanie (Pur II) - O sposobach procesji i ich znaczeniu.
  • Trzecie kazanie (Pur III) - O nakazie Mojżesza i składaniu ofiary porannej.
 • Na niedzielę siedemdziesiątnicy (Sept)
  • Pierwsze kazanie (Sept I) - O dziesięciu przykazaniach i siedmiu przeszkodach, które nas hamują w drodze do doskonałości.
  • Drugie kazanie (Sept II) - O trojakim śnie.
 • Na Wielki Post (Quad)
  • Pierwsze kazanie (Quad I) - Na początek czasu Wielkiego Postu o słowie Pana: "Namaść sobie głowę i obmyj twarz" (Mt 6, 17).
  • Drugie kazanie (Quad II) - Jak musimy się nawrócić do Pana.
  • Trzecie kazanie (Quad III) - O oddaniu i gorliwości w poście.
  • Czwarte kazanie (Quad IV) - O słowie: "Zarządźcie święty post, ogłoście uroczyste zgromadzenie" (Jl 2, 15)
  • Piąte kazanie (Quad V) - O zmaganiu ciała i demona przeciw duchowi ludzkiemu oraz o korzyściach modlitwy.
  • Szóste kazanie (Ruad VI) - O pielgrzymce, śmierci i ukrzyżowaniu.
 • Kazania do Psalmu "Qui habitat" (QH)
  • Wprowadzenie (QH)
  • Pierwsze kazanie (QH I) - O pierwszym wersie: "Kto przebywa pod osłoną Najwyższego i w cieniu Wszechmocnego spoczywa" (Ps 90, 1).
  • Drugie kazanie (QH II) - O drugim wersie: "Mówi do Pana: Ucieczko moja i twierdzo, mój Boże, któremu ufam" (PS 90, 2).
  • Trzecie kazanie (QH III) - O trzecim wersie: "Bo On sam cię wyzwoli z sideł myśliwego i od zgubnego słowa" (Ps 90, 3).
  • Czwarte kazanie (QH IV) - O czwartym wersie: "Okryje cię swymi piórami i schronisz się pod Jego skrzydła" (Ps 90, 4).
  • Piąte kazanie (QH V) - O pierwszej części piątego wersu: "Jego wierność- to puklerz i tarcza" (Ps 90, 5)
  • Szóste kazanie (QH VI) - O ostatniej części tego samego wersu i o szóstym wersie: "W nocy nie ulękniesz się strachu ani za dnia- strzały, co leci, ani zarazy, co nadchodzi w mroku, ni moru co niszczy w południe"(Ps 90, 5-6)
  • Siódme kazanie (QH VII) - O siódmym wersie: "Choć tysiące padnie u twego boku, a dziesięć tysięcy po twojej prawicy, ciebie to nie spotka" (Ps 90, 7)
  • Ósme kazanie (QH VIII) - O ósmym wersie: "Ty ujrzysz na własne oczy, będziesz widział odpłatę daną grzesznikom" (Ps 90, 8)
  • Dziewiąte kazanie (QH IX) - O dziewiątym wersie: "Albowiem Pan jest twoją ucieczką, za obrońcę wziąłeś sobie Najwyższego" (Ps 90, 9)
  • Dziesiąte kazanie (QH X) - O dziesiątym wersie: "Niedola nie przystąpi do ciebie, a plaga nie zbliży się do twego namiotu" (Ps 90, 10)
  • Jedenaste kazanie (QH XI) - O jedenastym wersie: "bo swoim aniołom nakazał w twej sprawie, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach" (Ps 90, 11)
  • Dwunaste kazanie (QH XII) - O dwunastym wersie: "Na rękach będą cię nosili, abyś nie uraził swej stopy o kamień" (Ps 90, 12)
  • Trzynaste kazanie (QH XIII) - O trzynastym wersie: "Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka będziesz mógł podeptać" (Ps 90, 13)
  • Czternaste kazanie (QH XIV) - O trzynastym wersie: "Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka będziesz mógł podeptać" (Ps 90, 13)
  • Piętnaste kazanie (QH XV) - O czternastym wersie: "Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie; osłonię go, bo uznał moje imię" (Ps 90, 14)
  • Szesnaste kazanie (QH XVI) - O piętnastym wersie: "Będzie mnie wzywał, a Ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu, wyzwolę go i sławą obdarzę" (Ps 90, 15)
  • Siedemnaste kazanie (QH XVII) - O szesnastym wersie: "Nasycę go długim życiem i ukaże mu moje zbawienie" (Ps 90, 16)